TOOL

 

English version, see below

TOOL

Topic Oriented Open Learning (TOOL) platform

De afdelingen anatomie van Leiden en Maastricht hebben met steun van de andere afdelingen anatomie in Nederland en Vlaanderen en de NAV, met een subsidie van het Min. van Onderwijs, in het kader van het Stimuleringsproject Open Online Onderwijs, opgezet, het platform:

AnatomyTOOL op http://AnatomyTOOL.org

Dit platform heeft als doel het verzamelen, ontsluiten en uitwisselen van anatomie leermaterialen met een open licentie. Open licenties zijn bijvoorbeeld Creative Commons licenties. Ook materiaal in het Publieke Domein is open.
De primaire doelgroepen van AnatomyTOOL zijn zowel anatomie docenten als studenten in gezondheidszorg gerichte opleidingen. Het platform bevat zowel content als tools. De content omvat anatomische afbeeldingen, teksten, quizzen, etc. De tools zijn functies om leerpaden of quizzen te maken en specifieke anatomische tools zoals microscopie- of dwarsdoorsnede- viewers.

‘TOOL’ staat voor ‘Topic Oriented Open Learning‘ (platform) wat de drie belangrijkste kenmerken aanduidt: gericht op één domein (in dit geval anatomie), op open materiaal en op leren. Deze formule kan ook in andere disciplines worden toegepast; daartoe is het platform open source beschikbaar.

Meer informatie over AnatomyTOOL is hier.

TOOL1

Tussen 2015 en 2017 werd het AnatomyTOOL platform ontwikkeld. Op het platform werden door de afdelingen anatomie beschikbaar gesteld: o.a. >60 tekeningen, >300 vragen (NB: log in), 9 quizzen, 220 microscopische coupes, >80 documenten/pagina’s en 50 video’s (aantallen medio 2018).

TOOL2

In dit project (sept 2018- sept 2020) zal er een forse opschaling in content komen door een nieuw ontvangen subsidie voor het ontwikkelen en ontsluiten van anatomische tekeningen, 3D modellen, embryologie-, en klinisch anatomisch leermateriaal. In dit project werken verschillende Nederlandse (AUMC, LUMC, UM, UMCG) en Vlaamse universiteiten (Gent, Hasselt, Leuven) samen. Verder wordt dit project gesteund door de Nederlandse Anatomen Vereniging.

Het project bestaat uit 7 werkpakketten, met als belangrijkste inhoud:

1. Organisatie
Illustratie ‘Pancreas’ door medisch illustrator R. Slagter en O.P. Gobée, arts, afd. Anatomie & Embryologie LUMC
2. Algemene anatomie leermaterialenBestaand online open anatomisch leermateriaal zal geïnventariseerd, beoordeeld en op AnatomyTOOL ontsloten worden. Doel is te komen tot directe links naar goed beoordeelde open online afbeeldingen voor een groot deel van de anatomische structuren in het onderwijs.

Medisch illlustrator Ron Slagter, jarenlang vaste tekenaar van het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde en illustrator voor diverse medische projecten, maakte, gesuperviseerd door medische professionals en/of anatomen, honderden illustraties, een groot deel van de anatomie dekkend en van hoge kwaliteit. Hij is bereid de illustraties onder Creative Commons licentie op AnatomyTOOL te ontsluiten. In dit project zullen deze daartoe worden geselecteerd, gereed gemaakt en gepubliceerd.

3D model ‘Hart en longen’ door A. Sieben, Onderwijsinstituut UMCG en dr. M.R.M. Jongbloed, cardioloog, afd. Anatomie & Embryologie LUMC
3. 3D volwassen anatomie leermaterialenIn dit werkpakket zullen 3D modellen worden ontwikkeld en/of daarvan afgeleide visualisaties zoals 2D shots, en (stereoscopische) draaibare 3D video’s. De materialen zullen in een reguliere webbrowser te bekijken zijn. De onderwerpen zullen waarschijnlijk zijn: het hart, het bekken en spieren.
Embryo-model door dr. B.S. de Bakker, afd. Anatomie, Embryologie en Fysiologie AUMC
4. Embryologie leermaterialenEr zullen 3D embryo modellen en hierop gebaseerde korte educatieve clips worden ontwikkeld. Deze educatieve clips zullen per orgaan of anatomische structuur tonen hoe het orgaan er in een 3D model uit ziet, en bespreken hoe de embryologische ontwikkeling leidt tot de volwassen configuratie, alsmede hoe deze mogelijk kan resulteren in aangeboren afwijkingen en variaties.
Fragment uit operatieprotocol met de daarin voorkomende anatomische structuren gemarkeerd
5. Anatomie in de kliniek – leermaterialenEr zullen readers worden gemaakt omtrent anatomie tijdens operaties, aan de hand van operatieprotocollen, met bijbehorende vragen. Co-assistenten zullen deze kunnen gebruiken om snel en gericht de relevante anatomie op te halen ter voorbereiding van operaties die ze bijwonen. Ook zullen klinisch anatomische beeldmaterialen beschikbaar gemaakt worden, bijv. 3D videos gebaseerd op klinische MRIs/CTs, alsmede operatiebeelden.
6. Toepassing in het onderwijs en evaluatieDe ontwikkelde en ontsloten materialen zullen in het onderwijs ingezet worden. In dit werkpakket zullen de ervaringen van docenten en studenten hiermee geëvalueerd worden.
Door Gideon Burton, https://www.flickr.com/photos/wakingtiger/3157622824, Licentie: CC BY SA
7 Bibliotheken bij open leerplatformIn dit werkpakket zal samen met de wetenschappelijke bibliotheken (LUMC, UM, AUMC, UMCG) onderzocht worden in hoeverre bibliotheken een structurele rol kunnen spelen bij een open leerplatform. Zij zullen ondersteunen bij de inventarisatie van bronnen en bij het onderzoeken van de beste manieren van (geautomatiseerde) metadatering en reviewen. Ook zal voorlichting ontwikkeld worden voor docenten over Creative Commons licenties en het zoeken en gebruiken van open materiaal.

Contact: Paul Gobée, o.p.gobee@lumc.nl, 071-5269318, afd Anatomie & Embryologie, LUMC

English version

TOOL

Topic Oriented Open Learning (TOOL) platform

The departments of Anatomy of Leiden and Maastricht have, with the support of the other departments of anatomy in the Netherlands and Flanders and the NAV (Dutch Anatomical Society), supported by a grant of the Ministry of Education, within the framework of the Open Online Education Incentive project, set up the platform:

AnatomyTOOL at http://AnatomyTOOL.org

This platform aims to collect, offer and facilitate exchange of anatomy learning materials with an open license. Open licenses are for example Creative Commons licenses. Also, materials in the Public Domain are open. The primary target groups of AnatomyTOOL are both anatomy teachers and students in health-oriented disciplines. The platform contains both content and tools. The content includes anatomical images, texts, quizzes, etc. The tools are functions to create learning paths or quizzes and specific anatomical tools such as microscopy- or cross-section-viewers.

‘TOOL’ is an acronym of ‘Topic Oriented Open Learning‘ (platform) indicating its three main characteristics: focused on one domain (in this case anatomy), on open material and on learning. This formula can also be applied in other disciplines. To this end, the platform is available as open source.

More information about AnatomyTOOL can be found here.

 

TOOL1

The AnatomyTOOL platform was developed between 2015 and 2017. The departments of Anatomy published on the platform: >60 drawings, >300 questions (NB: sign in), 9 quizzes, 220 microscopic slides, >80 documents/pages en 50 videos (numbers as of mid 2018)..

AnatomyTOOL Gallery Images AnatomyTOOL gallery Microscopy AnatomyTOOL Gallery Documents AnatomyTOOL Gallery Learning Paths

TOOL2

In this project (September 2018- Sept 2020) a substantial scaling up in content will be achieved by a newly received grant for the development and disclosure of anatomical drawings, 3D models, embryology and clinical anatomical learning materials. Various Dutch (AUMC, LUMC, UM, UMCG) and Flemish universities (Ghent, Hasselt, Leuven) collaborate in this project. Furthermore, this project is supported by the NAV (Dutch Anatomical Society).

The project consists of 7 work packages, with as main content:

1. Organisation
Illustration ‘Pancreas’ by medical illustrator R. Slagter and O.P. Gobée MD, dept. Anatomy & Embryology LUMC
2. General anatomy learning materialsExisting online open anatomical learning material will be inventoried, reviewed and offered on AnatomyTOOL. The aim is to come to direct links to quality open online images for a large part of the anatomical structures in education.

Medical illustrator Ron Slagter, illustrator of the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Netherlands Journal of Medicine) for many years, and illustrator for various medical projects, made, supervised by medical professionals and/or anatomists, hundreds of high quality illustrations, covering a large part of the anatomy. He is willing to release the illustrations under Creative Commons license on AnatomyTOOL. In this project they will be selected, prepared and published for this purpose.

3D model ‘Heart en lungs’ by A. Sieben, Education institute UMCG and M.R.M. Jongbloed PhD, cardiologist, dept. Anatomy & Embryology LUMC
3. 3D adult anatomy learning materialsIn this package, 3D models and/or derived visualisations such as 2D shots, and (stereoscopic) rotatable 3D videos, will be developed. The materials will be viewable in a regular web browser. The topics will probably be: the heart, pelvis and muscles.
Embryo-model by B.S. de Bakker PhD, dept. Anatomy, Embryology and Physiology Amsterdam University Medical Centre
4. Embryology learning materials3D embryo models and short educational clips based on these will be developed. These educational clips will show, per organ or anatomical structure, how the organ looks in a 3D model, and discuss how embryological development leads to the adult configuration, as well as how it may possibly result in congenital abnormalities and variations.
Fragment from operation protocol with the anatomical structures contained therein marked (in Dutch).
5. Anatomy in the clinic – learning materialsReaders will be made about anatomy during operations, on the basis of surgical protocols, with associated questions. Medical interns will be able to use these to prepare for operations they attend, to quickly and specifically retrieve the relevant anatomy. Clinical anatomical imaging materials will also be made available, e.g. 3D videos based on clinical MRIs / CTs, as well as surgical images.
6. Application in education and evaluationThe developed materials will be used in education. In this work package, the experiences of teachers and students with this usage will be evaluated.
By Gideon Burton https://www.flickr.com/photos/wakingtiger/3157622824, License: CC BY SA
7 Libraries and open learning platformsThis work package will investigate, together with the scientific libraries (LUMC, UM, AUMC, UMCG) to what extent libraries can play a structural role in an open learning platform. They will support in the inventory of sources and in researching the best ways of (automated) metadation and of reviewing. Training will also be developed for teachers about Creative Commons licenses and about searching for and using open material.